شناسایی شاخص‌های کلیدی ‌تأثیرگذار بر عملکرد تیمی با استفاده‌ از روش فراترکیب و روش فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی

در سالهای اخیر اهمیت تیمهای کاری در حوزه عملکرد سازمانی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. درهمین راستا نیاز به شناسایی و رتبه بندی شاخصها و معیارهای تأثیرگذار بر عملکرد تیمی در سازمانها دیده میشود. این تحقیق با هدف شناسایی و رتبه بندی شاخصها و معیارهای تأثیرگذار بر عملکرد تیمی در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران انجام شده است.
۱۳۹۹/۱۰/۲۹
منبع:
نشریه علمی پژوهش های مدیریت منابع انسانی
پیوست:
ارسال پیام:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید