تبیین الگوی جانشین‌پروری مدیران در حکومت علوی بر اساس نهج‌البلاغه
جانشین‌پروری مدیران و اطمینان سازمان‌ها از در اختیار داشتن مدیران مجرب و شایسته در هر زمانی از مهم‌ترین دغدغه‌های سازمان‌هاست. در این راستا پژوهش حاضر باهدف تبیین الگوی جانشین‌پروری در حکومت امام علی(ع) در چارچوب شایسته‌سالاری مورد بررسی قرار گرفته…
شناسایی لنگرگاه های مسیر شغلی کارکنان دانشی برمبنای مدل شایستگی (موردمطالعه: پژوهشگاه صنعت نفت)
کارکنان دانشی، سرمایه‌‌های فکری و مهم­ترین سرمایه سازمان‌ها هستند. ازاین‌‌رو، توسعه و نگهداشت آنان در سـازمان بسیار مهم و حیاتی است. بدین‌منظور، باید به توسعه شایستگی‌های این گروه از کارکنان، توجه ویژه‌ای داشت. مدل شایستگی اساس و پایه همه فرایندهای…
طراحی مدل نظام جبران خدمات کارکنان دانشی در سازمان‌های دانش‌بنیان فناوری‌محور
جبران خدمات نیروی انسانی در سازمان‌های دانش‌بنیان به‌دلیل نقش کلیدی آنها در توسعه فناوری کشور موضوعی بسیار حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر، بررسی وضع موجود جبران خدمات و ارائه یک مدل نظام جبران خدمات در سازمان‌های دانش‌بنیان فناوری‌محور است. روش‌…
شناسایی شاخص‌های کلیدی ‌تأثیرگذار بر عملکرد تیمی با استفاده‌ از روش فراترکیب و روش فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی
در سالهای اخیر اهمیت تیمهای کاری در حوزه عملکرد سازمانی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. درهمین راستا نیاز به شناسایی و رتبه بندی شاخصها و معیارهای تأثیرگذار بر عملکرد تیمی در سازمانها دیده میشود. این تحقیق با هدف شناسایی و رتبه بندی شاخصها و…

* رویکرد نوین در سنجش رضایت مندی کارکنان

تحقیق حاضر با هدف ساخت، اعتباریابی و اجرای سنجه الکترونیکی رضایتمندی کارکنان در شرکت آب و فاضالب روستایی استان فارس بر روی نمونهای از 154 نفر از کارکنان این شرکت انجام شده است.

منابع انسانی اعم از کارکنان و مدیران، باارزش ترین سرمایه های هرسازمانی محسوب می شوند و رسالت سازمان باید دادن فرصت مناسب برای رشد و افزایش بهره وری آنان باشد.

کرامت از جمله مفاهیم جدید و تأثیرگذاری است که در حوزه منابع انسانی )بهخصوص آینده منابع انسانی( مطرح میشود، لذا باید سازمانها از هماکنون آن را بررسی و مورد توجه قرار دهند.

ریسک منابع انسانی، یکی از پنج ریسک مهم در صنایع است و از میان ریسکهای منابع انسانی نیز، ریسک نگهداشت کارمندان با استعداد، جزء ده ریسک اول میباشد.