رویکرد نوین در سنجش رضایت مندی کارکنان

۱۳۹۹/۰۷/۰۱

* رویکرد نوین در سنجش رضایت مندی کارکنان

تحقیق حاضر با هدف ساخت، اعتباریابی و اجرای سنجه الکترونیکی رضایتمندی کارکنان در شرکت آب و فاضالب روستایی استان فارس بر روی نمونهای از 154 نفر از کارکنان این شرکت انجام شده است.

منبع:
فصلنامه تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور
پیوست:
ارسال پیام:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید