سناریوهای آینده کرامت منابع انسانی در سازمان

۱۳۹۹/۰۷/۰۱

کرامت از جمله مفاهیم جدید و تأثیرگذاری است که در حوزه منابع انسانی )بهخصوص آینده منابع انسانی( مطرح میشود، لذا باید سازمانها از هماکنون آن را بررسی و مورد توجه قرار دهند. در تحقیقات حوزه منابع انسانی بهندرت به موضوع آیندهنگاری درخصوص کرامت انسانی و احترام به کارکنان پرداخته شده است. این پژوهش به یافتن عواملی میپردازد که میتوانند باعث تغییرات آینده کرامت منابع انسانی در سازمان شوند.

منبع:
نشریه علمی پژوهش های مدیریت منابع انسانی
برچسب ها:
پیوست:
ارسال پیام:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید